Privacy

Wij vinden de privacy van onze klanten / bezoekers zeer belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig met deze gegevens om. Transparantie vormt wat ons betreft de ruggengraat in de relatie tussen ZZG zorggroep en de personen die met ons in contact komen. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bekijk hier ons privacyreglement.

Hieronder ziet u de belangrijkste vragen over uw persoonsgegevens op een rij.

Gebruik gegevens t.b.v. landelijk onderzoek coronavirus

ZZG zorggroep doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart
wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw
gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de klachtenfunctionaris via 024 366577 of klachtenbemiddeling@zzgzorggroep.nl

Welke gegevens bewaren wij?

Voor onze dienstverlening hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Welke gegevens dat zijn, hangt af van de inhoud van het gesprek en waarvoor u ons telefonisch of online hebt benaderd. Zo kunnen we onder andere vragen naar:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres- en bankgegevens.
 • Soms kan het zijn dat we naar uw BSN en uw gezondheidsgegevens vragen.
 • Bezoekt u onze website? Dan wordt uw IP-adres opgeslagen.

Waarom bewaren en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Vanwege een wettelijke verplichting.
 • Met uw toestemming.
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Dit verschilt per persoon en naar de aard van de relatie met ZZG zorggroep.

Gaat u een zorgovereenkomst aan met ons, dan worden uw gegevens 20 jaar bewaard. Heeft u geen contractuele relatie met ons, dan worden uw gegevens na één jaar vernietigd vanaf de datum waarop uw gegevens zijn genoteerd. Deze persoonsgegevens worden na het verstrijken van de aangegeven periode vernietigd.

Hoe bewaren wij uw gegevens?

Wij maken gebruik van een digitaal archief. Het is goed beveiligd door onze IT-afdeling en staat direct onder toezicht van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij zijn geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website. Hiermee willen wij onze site continu verbeteren. Daarom gebruikt ZZG zorggroep analytische en functionele cookies. Het gaat hier bijvoorbeeld om aantallen bezoekers en om de tijdstippen waarop de site wordt bezocht. Het betreft altijd geanonimiseerde, niet tot een persoon herleidbare gegevens. ZZG zorggroep is niet verantwoordelijk voor cookies die geplaatst zijn door externe websites na het klikken op een link.

Tracking-cookies volgen het klikgedrag en surfgedrag van onze bezoekers. De cookies van externe leveranciers, waaronder Google, Facebook, Twitter en LinkedIn, kunnen worden gebruikt om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze (vacature)website.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Google Tag Manager
 • Cookie Consent
 • Facebook Connect
 • Google Analytics
 • Hotjar
 • Linkedin Analytics
 • Twitter Analytics
 • Google Analytics Audiences
 • DoubleClick
 • Marketo
 • Linkedin ads
 • Twitter advertising
 • Facebook Custom Audiences
 • Twitter Conversion Tracking

Als u niet wilt dat cookies worden verzonden naar uw computer kunt u zich afmelden voor het gebruik van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

U kunt zich ook afmelden voor cookies van Google-cookies. Informatie hierover is beschikbaar in de Instellingen voor advertenties van Google.

 

Delen wij uw gegevens met derden?

Soms is uw toestemming vereist en soms op uw verzoek kunnen we uw gegevens delen met derden. Wij mogen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming met derden delen wanneer een gerechtvaardigd belang dat toelaat om onze dienst goed en optimaal te kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld delen met de betrokken zorgverlener, de waarnemer of met de Belastingdienst.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen en (laten) verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZZG zorggroep.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere organisatie over te dragen. Op uw verzoek kunnen we ook uw persoonsgegevens overdragen in de voorgeschreven vorm.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van overdragen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar uw (zorg)contactpersoon.

 

Wat kan ik doen als ik vragen heb over mijn privacyrecht?

Wilt u meer weten over hoe ZZG zorggroep omgaat met privacy, maar u bent nog geen cliënt van ZZG zorggroep? Stuur dan uw vraag naar info@zzgzorggroep.nl of bel 024 – 366 57 77.

Bent u cliënt van ZZG zorggroep? Dan raden we u aan om uw vraag over privacy rechtstreeks aan uw zorgverlener te stellen. Kan uw zorgverlener uw vraag niet beantwoorden? Dan komt uw vraag binnen bij het Coördinatieteam Bescherming Persoonsgegevens (CBP) van ZZG zorggroep. Het CBP beantwoordt de vraag zelf of legt deze voor aan onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Onze FG (Ellen van Broekhoven-Grutters) is intern toezichthouder op de naleving van de AVG en staat geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 22 42 31 32 of via e-mail: functionaris.gegevensbescherming@zzgzorggroep.nl