Kwaliteit

Hoe zorgen wij voor kwaliteit?

Uw welzijn staat bij ons altijd voorop. Wij staan dan ook voor professionele zorg die voldoet aan voorgeschreven kwaliteitseisen. Ondersteund en uitgevoerd door deskundige en goed opgeleide medewerkers.

Hieronder leest u aan welke kwaliteitseisen wij voldoen:

ISO keurmerk

ZZG zorggroep is in het bezit van het ISO-keurmerk. Dat betekent dat we voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitszorg.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt sinds januari 2017 het wettelijk kader voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Benieuwd hoe wij dit met onze medewerkers in de locaties voor beschermd wonen gestalte geven? Meer informatie leest u in ons Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Cliëntenondersteuning

Cliëntenondersteuning door ZZG

Binnen ZZG zorggroep zijn cliëntenraden actief betrokken bij beleid en uitvoering van de zorg. Zij behartigen de algemene belangen van de cliënten en zien er mede op toe dat er goede zorg wordt verleend. Voor meer informatie van deelname aan een van onze cliëntenraden neemt u contact op met de betreffende woonzorglocatie van thuiszorgregio.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een Wlz-indicatie van bent u mantelzorger van iemand met een Wlz-indicatie? Dan kunt u gebruikmaken van gratis onafhankelijke cliëntenondersteuning.

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Als u te maken krijgt met onvrijwillige zorg, kan het zijn dat u hierover niet tevreden bent. Wat kunt u dan doen?

Cliëntvertrouwenspersoon (cvp) voor advies en bijstand

Iedereen die te maken krijgt  met onvrijwillige zorg kan gratis gebruik maken van de cliëntvertrouwenspersoon (cvp). De taak van de cvp is om u of uw vertegenwoordiger op verzoek advies en bijstand te verlenen. Denk daarbij aan onderwerpen die samenhangen met onvrijwillige zorg, de opname of de klachtenprocedure. Daarnaast is de cvp verplicht om de inspectie melden als hij tekortkomingen in de structuur,  de uitvoering van onvrijwillige zorg of gedwongen opname ziet. De cvp is onafhankelijk en is niet in dienst bij ZZG zorggroep. De cvp staat aan uw kant. Wat u vertelt is vertrouwelijk. Alleen met uw toestemming kan de cvp praten over uw situatie.

De cliëntvertrouwenspersoon kan het volgende voor u doen:

  • Informatie en uitleg geven over uw rechten;
  • Helpen bij het helder krijgen van uw probleem;
  • Vertellen wie u kan helpen;
  • Helpen om in gesprek te komen met de zorgverlener over uw probleem;
  • De gesprekken met u voorbereiden;
  • Ondersteunen in gesprekken die gaan over uw onvrijwillige zorg;
  • Helpen bij het schrijven van brieven of mails;
  • Ondersteunen bij een klachtprocedure.

Zo kunt u onze cliëntvertrouwenspersonen bereiken:

Lisanne Reijnen,
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

06-30403621

088-9294099

lisannereijnen@zorgbelangcvp.nl

Marieke van der Schouw,
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

06-82224857

088-9294099

mariekevanderschouw@zorgbelangcvp.nl

Aanvullende services en diensten

ZZG zorggroep heeft een groot aantal locaties, waarbinnen elke locatie haar eigen beleid – binnen wettelijke kaders – mag voeren voor extra services en diensten. Dit betreffen met name ontspanningactiviteiten die aanvullend worden aangeboden door de betreffende locatie. Per locatie geldt per activiteit een verschillende vrijwillige bijdrage. De prijzen zijn op te vragen bij de locatie.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en de zorgaanbieder en regelen uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemene deel is altijd op u van toepassing, ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. In de folder over algemene voorwaarden leest u meer informatie.

In de voorwaarden zijn ook regels ten behoeve van uw privacy opgenomen. Daarnaast heeft ZZG zorggroep een eigen privacyreglement  en een gedragscode voor cliënten en hun naasten. Deze gedragscode biedt duidelijkheid over hoe we met elkaar omgaan. De centrale cliëntenraad (CCR) en ZZG hebben bij het maken van deze gedragscode samen opgetrokken. Voor medewerkers, vrijwilligers en leerlingen/stagiairs is er ook een gedragscode. Daarnaast kunnen zij het vermoeden van misstanden  doorgeven aan de vertrouwenspersoon in het kader van de klokkenluidersregeling.

Hieronder vindt u alle voorwaarden.

Algemeen deel: 

Het bijzondere deel voor specifieke zorg:

Aanvullend voor wijkverpleging bij ZZG zorggroep:

 

Brandveiligheid

Natuurlijk doen we er bij ZZG alles aan om brand zoveel mogelijk te voorkomen op onze locaties. In onderstaande folders leest u wat u als bewoner, familie, mantelzorger, vrijwilligers of bezoeker zelf kunt doen om brand te voorkomen. En hoe u goed reageert bij brand. 

Folder brandveiligheid voor langdurige zorg
Folder brandveiligheid voor zelfstandig wonen

Tevredenheid van onze cliënten

Heeft u vragen of opmerkingen over de dienstverlening binnen onze locaties voor beschermd en beschut wonen? Bent u ergens blij over of juist boos? Heeft u een suggestie hoe het beter kan? Dan horen wij dat graag van u. Met behulp van deze link kunt u snel en gemakkelijk uw ervaringen aan ons doorgeven. 

Ook u kunt worden gevraagd uw mening te geven over onze zorg en dienstverlening. Bijvoorbeeld via een cliënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Of via ZorgkaartNederland. Hier leest u wat andere cliënten en hun familieleden van onze zorg vinden.

Lees over de uitgebreide mogelijkheden om een compliment of klacht met ons te delen.

Wet zorg en dwang

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet gaat over vrijwillige en onvrijwillige zorg. In onderstaand verslag leest u hoe ZZG zorggroep dit in 2020 tot nu toe heeft aangepakt. 

ZZG zorggroep en Wet zorg en dwang

Bekijk hier de informatiefolder Vrijwillige en onvrijwillige zorg