Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Vanuit onze gezamenlijke passie om de cliënt verder te helpen, werken we elke dag hard aan een verdere professionalisering van onze zorgverlening. Met als doel om de kwaliteit van zorg voor cliënten verder te verhogen en de ontwikkeling van onze medewerkers in hun professionaliteit meer te ondersteunen.

Hoe verhogen we de kwaliteit?

Hoe we kwaliteit verhogen,  beschrijven we voor onze locaties beschermd en beschut wonen in zogenoemde Good practices. Hierin beschrijven we op zes belangrijke thema’s, in welke richting we ons binnen beschermd en beschut wonen ontwikkelen. Deze thema’s zijn gekozen op basis van onze missie en visie en ontwikkelingen zoals het landelijke vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en trots’. De thema’s zijn:

  • Samenwerking met cliënt, informele en formele zorg.
  • Kwaliteit van leven en veilige zorg.
  • Samenwerking met lokale partijen.
  • Professionals aan het roer.
  • Gezonde bedrijfsvoering.
  • Management in de facilitering

Bekijk hier ‘De opbrengsten van Good practices Kwaliteitsverslag Wlz 2021

Professionals aan het roer

Het hart van de zorgverlening aan onze bewoners wordt gevormd door de woonbegeleider 3IG, casemanager (niveau 5) en specialist ouderengeneeskunde. Deze vormen zoals wij dat noemen de professionele as. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de bewoner en zijn verantwoordelijk voor de 24 uurszorgverlening. De uitvoering van de dagelijkse zorg is in handen van het team. Daarnaast beschikt elke locatie over een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Op elke locatie Beschermd wonen is 24 uur per dag een woonbegeleider 3IG aanwezig is.

De casemanager stelt samen met de cliënt en/of haar netwerk binnen 24 uur het voorlopig zorgleefplan op, dat binnen zes weken definitief wordt gemaakt. Bij beschermd wonen draagt de specialist ouderengeneeskunde zorg voor de medische behandeling. Bij beschut wonen ligt de verantwoordelijkheid voor de medische behandeling bij de huisarts. Waar nodig wordt een psycholoog, ergotherapeut en/of fysiotherapeut bij de zorg betrokken.

Halfjaarlijks, of zo vaak als nodig, wordt het zorgleefplan met de bewoner en zijn netwerk tijdens een multidisciplinair overleg geëvalueerd.

Ontwikkeling van onze medewerkers

ZZG zet in op continu scholing en training van haar medewerkers om de toenemende complexiteit en zwaarte van zorgvragen op de beste manier te behandelen.

De woonbegeleiders 3IG dienen allen de basisscholing Wlz te volgen. Onderdelen van deze scholing zijn: visie op wonen en zorg, samenwerken met familie en netwerken, veilige plezierige woonomgeving, professionele zorg en multidisciplinair samenwerken. Naast deze scholing is er ook veel aandacht voor omgaan met onbegrepen gedrag.

Om het leren van elkaar te bevorderen hebben we de 360 graden methodiek ontwikkeld. Daarnaast maken de casemanagers  deel uit van een ZZG brede vakgroep en is in samenwerking met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een voor hen specifieke scholing ontworpen. Ook de specialisten ouderengeneeskunde maken deel uit van een eigen vakgroep. Zij hebben de training ‘Werken in netwerken’ gevolgd. Bij cliënten met complexe problemen kan de professionele as het Team voor Consultatie en Expertise raadplegen. Dit team bestaat uit diverse zorg- en behandel professionals met specifieke kennis ten aanzien van onbegrepen en moeilijk hanteerbaar gedrag.