Samen met 45 andere zorgorganisaties uit de provincie Gelderland stuurde ZZG zorggroep eind juni een brandbrief aan minister Helder.

In de brief spreken de organisaties uit dat ze bezig zijn met een mooie, maar immense uitdaging; namelijk een duurzame transformatie van de ouderenzorg. Zodat de zorg, ondanks schaarste, ook in de toekomst bestaat uit een mooie mix van aandacht voor mensen, zelfredzaamheid, participatie aan de maatschappij en kwaliteit. De zorg wordt echter vanuit de overheid geconfronteerd met aanvullende en stapelende kortingen en het uitblijven van vergoeding van investeringen in personeel en vastgoed. En dan gaat het niet meer. Hieronder leest u de complete brandbrief en haar afzenders.

Wij willen en het kan, doet u mee?
Duurzame transformatie ouderenzorg

Geachte minister Helder,

Wij, 46 zorgaanbieders uit de provincie Gelderland, sturen deze brandbrief omdat wij een complete
stilstand zien aankomen van de transformatie van de ouderenzorg. Wij willen graag in beweging zijn
en blijven, maar met de recent door u voorgestelde overheidsmaatregelen kan dat niet. Wij vragen
dringend om uw actie en ingrijpen.

De ouderenzorg wordt, passend bij vergrijzing en met inachtneming van schaarste – maar nog steeds
gebaseerd op een mensvisie van waardigheid enerzijds, en zelfredzaamheid en participatie
anderzijds –, anders vormgegeven. In heel Nederland en ook in onze provincie.
Het kán en we zijn goed onderwegDe beweging is in gang gezet om echt toekomstbestendig te worden. Door de inzet van
zorgtechnologie, nieuw denken, integraliteit en domeinoverstijgend samenwerken gaat de
ouderenzorg de uitdaging aan van krapte op de arbeidsmarkt en stijging van het aantal zorgvragers.
Het einddoel is een menswaardig Nederland te zijn en te blijven voor een kwetsbare groep: de
generatie op wiens schouders wij staan.

Zorgmedewerkers vragen, en wat ons betreft zijn ze dat waard en is de eis logisch, een
marktconform salaris. Wij staan dan ook zeker achter de voorgestelde cao-loonsverhogingen, maar
kunnen dit niet uit onze eigen middelen bekostigen.
Zorgtechnologie draagt bij aan de opgave waar we voor staan, maar vraagt ook bij de langdurige zorg
om structurele bekostiging. Samenwerken in de keten en innovatieve middelen zorgen ervoor dat
meer digitaal kan en mag, maar elke organisatie heeft hiervoor investeringsruimte en passende
afdekking van de exploitatiekosten nodig.
We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van vernieuwing en
verduurzaming van vastgoed; investeringen waar we achter staan.
Verder hebben ook wij te maken met inflatie, stijgende energieprijzen, hogere pensioenpremies en
toenemende rentelasten.

De uitdaging waar we voor staan vraagt zeer veel, zo niet het uiterste. Maar bij alle ondertekenaars
van deze brandbrief geldt: we geloven dat het kan en zetten ons hier dagelijks voor in.
Maar dan...de ondergrensEchter, er is een maar. Anders is er ook geen brandbrief.
Aanvullend op de hierboven geschetste immense uitdaging worden we momenteel vanuit de
overheid geconfronteerd met een stapeling van financiële kortingen en het uitblijven van dekking
van investeringen in vastgoed en personeel.
De door u aangegeven inperking van het macrobudget, gecombineerd met een schraal NZa-tarief,
een richttarief dat geen recht doet aan de kostenstijging en inflatie in 2022-2023, verlaging van de
NHC versus de opgave voor verduurzaming van het vastgoed en het niet gecompenseerd krijgen van
stijgende loonkosten brengen de kern van de ouderenzorg in gevaar.
De voorgestelde overheidsmaatregelen raken té erg, waardoor de beweging dreigt stil te vallen. Er is
een ondergrens van wat haalbaar is en die is door uw beleidskeuzes bereikt!

Hoe dan welWij willen in beweging blijven en de ouderenzorg duurzaam transformeren. We vragen u als minister
om naast ons te staan. Maak het niet moeilijker dan het al is. Geef ons vertrouwen om dit met elkaar
goed te doen. We vragen de minister ons hierbij te ondersteunen. U kunt dat doen door:
- Heel concreet: tussen nu en Prinsjesdag in actie komen om de geplande kortingen op het
macrobudget voor 2024 van tafel te krijgen zodat de sector kan doorgaan met transformeren
naar een waardige en toekomstbestendige ouderenzorg.
- Eveneens voor Prinsjesdag maatregelen te nemen om de stijgende loonkosten volledig te
compenseren.
- Met ons in dialoog te zijn en blijven over zorg in de toekomst, visie daarop en helder gestelde
doelen en door samen met ons op te trekken om dit verhaal uit te leggen aan de
maatschappij.
- Met ons te werken aan ‘beter en toekomst’ en ons niet te confronteren met een steeds
stapelende ‘meer voor minder’, want dat kunnen wij niet leveren. Daar zit een ondergrens
aan. We komen graag samen tot een (financieel) realistisch perspectief voor de
veranderopdracht.
- Zorg te dragen voor structurele stabiele geldstromen (in plaats van de vele incidentele
geldstromen, subsidies, potjes die hand in hand gaan met veel administratie). Dit leidt tot de
vereenvoudiging die we met elkaar graag willen bereiken: minder regels, minder
administratie en meer regie bij zorgprofessionals.

Wij doen een dringende oproep voor bestuurlijk overleg op korte termijn waarbij alle betrokken
partijen vertegenwoordigd zijn.

Uw reactie op deze brief zien wij graag tegemoet. Deze mag worden verzonden aan de heer André
Kok, akok@opella.nl, in cc aan mevrouw Elizabeth van der Laan, secretariaat.rvb@zinzia.nl. Bij
voorbaat heel hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

André Kok, bestuurder Opella
Namens 46 zorgaanbieders uit de provincie Gelderland 

Een afschrift van deze brief gaat naar:
Minister van Financiën (viceminister-president) – S. Kaag
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – E. Kuipers
Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur NZA – K. Raaijmakers
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland – J. Wijma
Actiz – W. van Soest

Afzenders – 46 zorgaanbieders (op alfabetische volgorde) uit de provincie Gelderland:1. Aqua Viva - M. Nicolasen
2. Attent Zorg en Behandeling – W. Vlasblom
3. Bethanië – W. de Groot
4. De Waalboog – R. Arts
5. Domus Magnus – M. Tichem
6. DrieGasthuizengroep – K. Reesing
7. Gasthuis Millingen – R. Jutten
8. Het Maanderzand – J.T. Kohlmann-Bins
9. Icare Espria – D. van Achthoven en G. Wallinga
10. Innoforte – S. van der Lyke
11. Jar-Jireh Woonzorg – E. Willemstein
12. Kalorama – F. van Deutekom
13. Lelie Zorggroep – P. van Steenselen
14. Liemerije – J. de Jong
15. Malderburch – P. Peters
16. Nebo Plus – J. Joppe
17. Netwerk Nonna (regio Nijmegen) – Y. Beckers
18. Norschoten – K. Breuker
19. OBG – P. Bender
20. Opella – A. Kok
21. Pleyade – T. de Kool
22. RijnWaal Zorggroep – M. Hodes
23. RST Zorgverleners – P. Boudewijn
24. Santé Partners – A-M. Laeven
25. Sirjon Zorggroep – G. de Pater
26. Stichting Samen Zorgen – J. Horlings-Koetje
27. Stichting Linge’s Zorglandgoed – N. van Iperen
28. Stichting Zorgcentra Rivierenland – J. van Swieten
29. Viattence – W. Heeringa
30. Vilente – T. Poos
31. Wittenbergzorg – E. van Luttikhuizen
32. Woon- en Zorgcentrum Avondlicht – D. van Zetten
33. WZU Veluwe – J. Geertsema
34. IJsselheem – K. Leferink
35. Zinzia Zorggroep – H. Somer
36. Zorgcentra De Betuwe – G. Blokzijl
37. Zorgcentrum Anker – D. van Bodegraven
38. Zorgcentrum Huize Rosa – J. Booij
39. Zorgcentrum St. Barbara – M. Kolvenbach
40. Zorggroep Charim – J. Poulos
41. Zorggroep De Laren – E. van Dalen
42. Zorggroep ENA – T. de Kroon
43. Zorggroep Noordwest-Veluwe – G.J. Veening
44. Zorggroep Maas & Waal – S. Ermers
45. Zorgverlening Het Baken – W. Juurlink
46. ZZG Zorggroep – A. Jansen.